Wie zijn we

Ons web­si­te-adres is: https://www.ritzenroute.be.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Reacties

Als bezoe­kers reac­ties ach­ter­la­ten op de site, ver­za­me­len we de data getoond in het reac­tie­for­mu­lier en ook het IP-adres van de bezoe­ker en de brow­ser gebrui­kers­agent string om spam opspo­ring te hel­pen.

Een gea­no­ni­mi­seer­de string, gemaakt op basis van uw e‑mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan wor­den gestuurd naar de Gra­va­tar ser­vi­ce indien u dit gebruikt. De pri­va­cy­be­leids­pa­gi­na kunt u hier vin­den: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reac­tie is goed­ge­keurd, is uw pro­fielfo­to publie­ke­lijk zicht­baar in de con­text van uw reac­tie.

Media

Als u een gere­gi­streer­de gebrui­ker bent en afbeel­din­gen naar de site upload, moet u voor­ko­men dat uw afbeel­din­gen upload met daar­in EXIF GPS loca­tie gege­vens. Bezoe­kers van de web­si­te kun­nen de afbeel­din­gen van de web­si­te down­lo­a­den en de loca­tie­ge­ge­vens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wan­neer u een reac­tie ach­ter­laat op onze site, kunt u aan­ge­ven of we uw naam, uw e‑mailadres en web­si­te in een coo­kie opge­sla­gen mogen wor­den. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gege­vens niet opnieuw hoeft in te vul­len voor een nieu­we reac­tie. Deze coo­kies zijn een jaar lang gel­dig.

Indien u onze inlog­pa­gi­na bezoekt, slaan we een tij­de­lij­ke coo­kie op om te con­tro­le­ren of uw brow­ser coo­kies accep­teert. Deze coo­kie bevat geen per­soon­lij­ke gege­vens en wordt ver­wij­derd zodra u uw brow­ser sluit.

Zodra u inlogt, zul­len we enke­le coo­kies bewa­ren in ver­band met uw login infor­ma­tie en scherm­weer­ga­ve opties. Login coo­kies zijn 2 dagen gel­dig en coo­kies voor scherm­weer­ga­ve opties 1 jaar. Als u “Her­in­ner mij” selec­teert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uit­logt van uw account, wor­den login coo­kies ver­wij­derd.

Wan­neer u een bericht wij­zigt of publi­ceert wordt een aan­vul­len­de coo­kie door uw brow­ser opge­sla­gen. Deze coo­kie bevat geen per­soon­lij­ke data en heeft enkel het post ID van het arti­kel wat u hebt bewerkt in zich. Deze coo­kie is na een dag ver­lo­pen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berich­ten op deze site kun­nen inge­slo­ten (embed­ded) inhoud tonen. Bij­voor­beeld video’s, afbeel­din­gen, berich­ten). Inge­slo­ten inhoud van ande­re web­si­tes gedraagd zich exact het­zelf­de als als­of de bezoe­ker deze ande­re heeft web­si­te bezocht.

Deze web­si­tes kun­nen data over u ver­za­me­len, coo­kies gebrui­ken, trac­king van der­de par­tij­en inslui­ten en uw inter­ac­tie met deze inge­slo­ten inhoud moni­to­ren, inclu­sief de inter­ac­tie met inge­slo­ten inhoud als u een account hebt en inge­logd bent op die web­si­te.

Analytics

Met wie we uw data delen

Hoe lang we uw data bewaren

Wan­neer u een reac­tie ach­ter­laat dan wordt die reac­tie en de met­a­da­ta van die reac­tie voor altijd bewaard. Op deze manier kun­nen we ver­volg­re­ac­ties auto­ma­tisch her­ken­nen en goed­keu­ren in plaats van dat we ze moe­ten mode­re­ren.

Voor gebrui­kers die gere­gi­streerd op onze web­si­te (indien van toe­pas­sing), bewa­ren we ook per­soon­lij­ke infor­ma­tie in hun gebrui­kers­pro­fiel. Alle gebrui­kers kun­nen hun per­soon­lij­ke infor­ma­tie bekij­ken, wij­zi­gen of ver­wij­de­ren op ieder moment (de gebrui­kers­naam kan niet gewij­zigd wor­den). Web­si­te beheer­ders kun­nen deze infor­ma­tie ook bekij­ken en wij­zi­gen.

Welke rechten u hebt over uw data

Als u een account hebt op deze site of u heeft reac­ties ach­ter gela­ten, kunt u ver­zoe­ken om een export­be­stand van uw per­soon­lij­ke data die we van u heb­ben, inclu­sief alle data die u ons opge­ge­ven hebt. U kunt ook ver­zoe­ken dat we eni­ge per­soon­lij­ke data die we van u heb­ben ver­wij­de­ren. Dit bevat geen data die we ver­plicht moe­ten bewa­ren in ver­band met admi­ni­stra­tie­ve, wet­te­lij­ke of bevei­li­gings doel­ein­den.

Waar we uw data naartoe sturen

Reac­ties van bezoe­kers kun­nen door een geau­to­ma­ti­seer­de spam detec­tie ser­vi­ce geleid wor­den.

Uw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we uw data beveiligen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we data ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersdata

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie