Franse hits van weleer

Pho­to by © Kris Beer­landt

Vier goe­de vrien­den maken een muzi­ka­le reis door­heen het Fran­se chan­son met beken­de en min­der beken­de lied­jes. Stuk voor stuk parel­tjes uit het reper­toi­re van o.a. Yves Mon­tand, Sacha Dis­tel, Ser­ge Gains­bourg, Jac­ques Brel, Hen­ri Sal­va­dor en vele ande­ren.

Het stem­tim­bre van zan­ger Sam Stuy­ck geeft de num­mers een heel eigen karak­ter. Eric De Vos (pia­no en accor­de­on), Frank De Wolf (con­tra­bas) en Eric Rits (drums) maken met hun eigen inbreng deze muzi­ka­le uit­stap tot een mooi geheel.

Sam Stuyck

Zang & Gitaar

Zijn eer­ste muzi­ka­le lief­de was de gitaar. Hij volg­de een aan­tal jaren klas­sie­ke gitaar aan de muziek­a­ca­de­mie van Bras­schaat, maar werd pas echt door de muziek­mi­cro­be gebe­ten na het ont­dek­ken van het blues gen­re.
De muziek van Djan­go Rein­hardt ver­leg­de zijn muzi­ka­le focus en hij komt als rit­me­gi­ta­rist terecht bij het trio van Jok­ke Schreurs waar­mee hij vier cd’s opneemt en speelt met muzi­kan­ten als Koen De Cau­ter, Ron­ny Ver­biest, Patrick Rigu­el­le, Jan De Smedt, Tcha Lim­ber­ger, Bert Jor­is, …
Het ont­dek­ken van zijn stem­tim­bre doet Sam een ande­re koers varen.
Hij gaat pri­véles zang­tech­niek vol­gen, ver­diept zich in het voca­le jazz reper­toi­re, richt zijn eigen trio en kwin­tet op en wordt vast lid van ‘Les Tzi­g­a­les’.
Naast Ritz en Rou­te wordt hij als gast­zan­ger door ver­schil­len­de orkes­ten gevraagd.

Eric De Vos

Pia­no & Accor­de­on

Stu­deer­de pia­no en orgel aan de con­ser­va­to­ria van Ant­wer­pen en Brus­sel. Van 1998 tot 2007 was hij docent pop-pia­no, pop-har­mo­nie en com­bo aan het con­ser­va­to­ri­um van Gent.
Als ver­van­gend pia­nist wordt zijn kun­de en erva­ring ten zeer­ste op prijs gesteld in ver­schil­len­de big­bands (Boom Big­band, Fred­dy Sun­der Big­band, The Very Big Band).
Met zijn 8‑koppig orkest (‘Rico Zoroh Band‘) trad Eric op in ver­schil­len­de gro­te zalen en hotels in bin­nen- en bui­ten­land (Con­cert Noble, Casi­no Knok­ke, Kur­haus Sche­ve­nin­gen, Hil­ton Parijs, Vene­tië, enz…).
Tal van arties­ten kon­den reke­nen op zijn uit­ste­ken­de muzi­ka­le bege­lei­ding, zoals Sofie, Hel­mut Lot­ti, Paul Michiels, Lee Towers, Ani­ta Mey­er, Joh­n­ny Logan, The Trammps en vele ande­ren.

Frank De Wolf

Con­tra­bas

Genoot zijn oplei­ding  aan de con­ser­va­to­ria van Ant­wer­pen en Brus­sel waar hij les kreeg van onder meer Jan Segers en Mauri­ce Aerts, en aan de Jazz­stu­dio bij Bas Coo­i­j­mans.
Gedu­ren­de meer dan vijf­en­twin­tig jaar heeft hij een instru­ment bespe­len gecom­bi­neerd met het diri­ge­ren van ver­schil­len­de har­mo­nies, fan­fa­res, ope­ret­te­ge­zel­schap­pen en kamer­or­kes­ten.
In 2007 richt­te Frank zijn eigen jazz­trio op (‘Frank De Wolf Trio‘) en sinds­dien ligt de focus vol­le­dig op con­tra­bas spe­len: in ver­schil­len­de combo’s, bij big­bands en bij klas­sie­ke ensem­bles.
Zo is hij onder meer con­tra­bas­sist bij ‘2’s Blues’, ‘Les Tzi­g­a­les’, ‘The Very Big Band’, Sym­fo­nisch orkest Bra­be­lio’.

Eric Rits

Drums

Stu­deer­de slag­werk en per­cus­sie aan het con­ser­va­to­ri­um te Ant­wer­pen. Toer­de van 1982 tot 1990 met Jas­pe­ri­na De Jong in alle the­a­ters in Neder­land . Hij maak­te in 1990 deel uit van het huis­com­bo van het BRT-pro­gram­ma ‘Noord-Zuid’, waar­in hij ver­schil­len­de muzi­ka­le gas­ten bege­leid­de waar­on­der Toots Thi­ele­mans.
Eric deed ver­schil­len­de tour­nees in Bel­gië en Neder­land met Stef Bos en de Zuid-Afri­kaan­se zan­ger Johan­nes Ker­kor­rel. Hij bege­leid­de Shir­ley Bas­sey als per­cus­si­o­nist tij­dens haar con­cer­ten in Bel­gië en Neder­land.
Hij is vas­te bege­lei­der van Jo Lemai­re, Joh­ny Voners (Et alors…en dan…Voners). Als drum­mer van de ‘The Very Big Band’ speel­de hij con­cer­ten met als solis­ten Bert Jor­is, Jef Neve, Frank Vaga­née en Bart van Lier..

Sam Stuyck

Zang & Gitaar

Zijn eer­ste muzi­ka­le lief­de was de gitaar. Hij volg­de een aan­tal jaren klas­sie­ke gitaar aan de muziek­a­ca­de­mie van Bras­schaat, maar werd pas echt door de muziek­mi­cro­be gebe­ten na het ont­dek­ken van het blues gen­re.
De muziek van Djan­go Rein­hardt ver­leg­de zijn muzi­ka­le focus en hij komt als rit­me­gi­ta­rist terecht bij het trio van Jok­ke Schreurs waar­mee hij vier cd’s opneemt en speelt met muzi­kan­ten als Koen De Cau­ter, Ron­ny Ver­biest, Patrick Rigu­el­le, Jan De Smedt, Tcha Lim­ber­ger, Bert Jor­is, …
Het ont­dek­ken van zijn stem­tim­bre doet Sam een ande­re koers varen.
Hij gaat pri­véles zang­tech­niek vol­gen, ver­diept zich in het voca­le jazz reper­toi­re, richt zijn eigen trio en kwin­tet op en wordt vast lid van ‘Les Tzi­g­a­les’.
Naast Ritz en Rou­te wordt hij als gast­zan­ger door ver­schil­len­de orkes­ten gevraagd.

Eric De Vos

Pia­no & Accor­de­on

Stu­deer­de pia­no en orgel aan de con­ser­va­to­ria van Ant­wer­pen en Brus­sel. Van 1998 tot 2007 was hij docent pop-pia­no, pop-har­mo­nie en com­bo aan het con­ser­va­to­ri­um van Gent.
Als ver­van­gend pia­nist wordt zijn kun­de en erva­ring ten zeer­ste op prijs gesteld in ver­schil­len­de big­bands (Boom Big­band, Fred­dy Sun­der Big­band, The Very Big Band).
Met zijn 8‑koppig orkest (‘Rico Zoroh Band‘) trad Eric op in ver­schil­len­de gro­te zalen en hotels in bin­nen- en bui­ten­land (Con­cert Noble, Casi­no Knok­ke, Kur­haus Sche­ve­nin­gen, Hil­ton Parijs, Vene­tië, enz…).
Tal van arties­ten kon­den reke­nen op zijn uit­ste­ken­de muzi­ka­le bege­lei­ding, zoals Sofie, Hel­mut Lot­ti, Paul Michiels, Lee Towers, Ani­ta Mey­er, Joh­n­ny Logan, The Trammps en vele ande­ren.

Frank De Wolf

Con­tra­bas

Genoot zijn oplei­ding  aan de con­ser­va­to­ria van Ant­wer­pen en Brus­sel waar hij les kreeg van onder meer Jan Segers en Mauri­ce Aerts, en aan de Jazz­stu­dio bij Bas Coo­i­j­mans.
Gedu­ren­de meer dan vijf­en­twin­tig jaar heeft hij een instru­ment bespe­len gecom­bi­neerd met het diri­ge­ren van ver­schil­len­de har­mo­nies, fan­fa­res, ope­ret­te­ge­zel­schap­pen en kamer­or­kes­ten.
In 2007 richt­te Frank zijn eigen jazz­trio op (‘Frank De Wolf Trio‘) en sinds­dien ligt de focus vol­le­dig op con­tra­bas spe­len: in ver­schil­len­de combo’s, bij big­bands en bij klas­sie­ke ensem­bles.
Zo is hij onder meer con­tra­bas­sist bij ‘2’s Blues’, ‘Les Tzi­g­a­les’, ‘The Very Big Band’, Sym­fo­nisch orkest Bra­be­lio’.

Eric Rits

Drums

Stu­deer­de slag­werk en per­cus­sie aan het con­ser­va­to­ri­um te Ant­wer­pen. Toer­de van 1982 tot 1990 met Jas­pe­ri­na De Jong in alle the­a­ters in Neder­land . Hij maak­te in 1990 deel uit van het huis­com­bo van het BRT-pro­gram­ma ‘Noord-Zuid’, waar­in hij ver­schil­len­de muzi­ka­le gas­ten bege­leid­de waar­on­der Toots Thi­ele­mans.
Eric deed ver­schil­len­de tour­nees in Bel­gië en Neder­land met Stef Bos en de Zuid-Afri­kaan­se zan­ger Johan­nes Ker­kor­rel. Hij bege­leid­de Shir­ley Bas­sey als per­cus­si­o­nist tij­dens haar con­cer­ten in Bel­gië en Neder­land.
Hij is vas­te bege­lei­der van Jo Lemai­re, Joh­ny Voners (Et alors…en dan…Voners). Als drum­mer van de ‘The Very Big Band’ speel­de hij con­cer­ten met als solis­ten Bert Jor­is, Jef Neve, Frank Vaga­née en Bart van Lier..

Video

Promovideo

CC De Werft te Geel

Theater Aan de Stroom

Foto’s

WAAR EN WANNEER

19 aug. 2019

Antwerpen

Info

29 juli 2019

Antwerpen

Info

1 juli 2019

Antwerpen

Info

25 okt. 2018

Deurne

Info

2 okt. 2018

Antwerpen

Info

15 sept. 2018

Aartselaar

Info

26 aug. 2018

Knokke

Info

15 juli 2018

Gent

Info

Contacteer ons

Hebt u nog vra­gen inza­ke beschik­baar­heid of der­ge­lij­ke…

aar­zel niet om con­tact met ons op te nemen.

+32 495 23 21 26

info@ritzenroute.be

Voor meer technische informatie

Le talent, ça n’existe pas.
 Le talent, c’est d’avoir envie de fai­re  quel­que cho­se.”

 Jacques Brel

Le talent, ça n’existe pas.
 Le talent, c’est d’avoir envie de fai­re  quel­que cho­se.”

 Jacques Brel

Pri­va­cy­be­leid

      © 2019 Ritz en Rou­te— All rights reser­ved — Web­de­sign by Stir