Welkom

Vier goe­de vrien­den maken een muzi­ka­le reis door­heen het Fran­se chan­son met beken­de en min­der beken­de lied­jes. Stuk voor stuk parel­tjes uit het reper­toi­re van o.a. Yves Mon­tand, Sacha Dis­tel, Ser­ge Gains­bourg, Jac­ques Brel, Hen­ri Sal­va­dor en vele anderen.

Het stem­tim­bre van zan­ger Sam Stuy­ck geeft de num­mers een heel eigen karak­ter. Eric De Vos (pia­no en accor­de­on), Frank De Wolf (con­tra­bas) en Eric Rits (drums) maken met hun eigen inbreng deze muzi­ka­le uit­stap tot een mooi geheel.

Sam Stuyck
Sam Stuyck
ZAng & gitaar

Zijn eer­ste muzi­ka­le lief­de was de gitaar. Hij volg­de een aan­tal jaren klas­sie­ke gitaar aan de muziek­a­ca­de­mie van Bras­schaat, maar werd pas echt door de muziek­mi­cro­be gebe­ten na het ont­dek­ken van het blues genre.

De muziek van Djan­go Rein­hardt ver­leg­de zijn muzi­ka­le focus en hij komt als rit­me­gi­ta­rist terecht bij het trio van Jok­ke Schreurs waar­mee hij vier cd’s opneemt en speelt met muzi­kan­ten als Koen De Cau­ter, Ron­ny Ver­biest, Patrick Rigu­el­le, Jan De Smedt, Tcha Lim­ber­ger, Bert Joris, …

Het ont­dek­ken van zijn stem­tim­bre doet Sam een ande­re koers varen.
Hij gaat pri­véles zang­tech­niek vol­gen, ver­diept zich in het voca­le jazz reper­toi­re, richt zijn eigen trio en kwin­tet op en wordt vast lid van ‘Les Tzi­g­a­les’.
Naast Ritz en Rou­te wordt hij als gast­zan­ger door ver­schil­len­de orkes­ten gevraagd.

Eric de Vos
Eric de Vos
Pia­no en accordeon

Stu­deer­de pia­no en orgel aan de con­ser­va­to­ria van Ant­wer­pen en Brus­sel. Van 1998 tot 2007 was hij docent pop-pia­no, pop-har­mo­nie en com­bo aan het con­ser­va­to­ri­um van Gent.
Als ver­van­gend pia­nist wordt zijn kun­de en erva­ring ten zeer­ste op prijs gesteld in ver­schil­len­de big­bands (Boom Big­band, Fred­dy Sun­der Big­band, The Very Big Band).
Met zijn 8‑koppig orkest (‘Rico Zoroh Band‘) trad Eric op in ver­schil­len­de gro­te zalen en hotels in bin­nen- en bui­ten­land (Con­cert Noble, Casi­no Knok­ke, Kur­haus Sche­ve­nin­gen, Hil­ton Parijs, Vene­tië, enz…).
Tal van arties­ten kon­den reke­nen op zijn uit­ste­ken­de muzi­ka­le bege­lei­ding, zoals Sofie, Hel­mut Lot­ti, Paul Michiels, Lee Towers, Ani­ta Mey­er, Joh­n­ny Logan, The Trammps en vele anderen.

Frank de wolf
Frank de wolf
Con­tra­bas

Genoot zijn oplei­ding  aan de con­ser­va­to­ria van Ant­wer­pen en Brus­sel waar hij les kreeg van onder meer Jan Segers en Mauri­ce Aerts, en aan de Jazz­stu­dio bij Bas Cooijmans.

Gedu­ren­de meer dan vijf­en­twin­tig jaar heeft hij een instru­ment bespe­len gecom­bi­neerd met het diri­ge­ren van ver­schil­len­de har­mo­nies, fan­fa­res, ope­ret­te­ge­zel­schap­pen en kamerorkesten. 

In 2007 richt­te Frank zijn eigen jazz­trio op (‘Frank De Wolf Trio‘) en sinds­dien ligt de focus vol­le­dig op con­tra­bas spe­len: in ver­schil­len­de combo’s, bij big­bands en bij klas­sie­ke ensembles.

Zo is hij onder meer con­tra­bas­sist bij ‘2’s Blues’, ‘Les Tzi­g­a­les’, ‘The Very Big Band’, Sym­fo­nisch orkest Brabelio’.

Eric Rits
Eric Rits
Drums & percussie

Stu­deer­de slag­werk en per­cus­sie aan het con­ser­va­to­ri­um te Ant­wer­pen. Toer­de van 1982 tot 1990 met Jas­pe­ri­na De Jong in alle the­a­ters in Neder­land. Hij maak­te in 1990 deel uit van het huis­com­bo van het BRT- pro­gram­ma ‘Noord-Zuid’, waar­in hij ver­schil­len­de muzi­ka­le gas­ten bege­leid­de waar­on­der Toots Thielemans.

Eric deed ver­schil­len­de tour­nees in Bel­gië en Neder­land met Stef Bos en de Zuid-Afri­kaan­se zan­ger Johan­nes Ker­kor­rel. Hij bege­leid­de Shir­ley Bas­sey als per­cus­si­o­nist tij­dens haar con­cer­ten in Bel­gië en Nederland.

Hij is vas­te bege­lei­der van Jo Lemai­re, Joh­ny Voners (Et alors…en dan… Voners), Com­pag­nons de la Chan­son (Lili­a­ne Saint-Pier­re en Marijn Deval­ck). Als drum­mer van de ‘The Very Big Band’ speel­de hij con­cer­ten met als solis­ten Bert Jor­is, Jef Neve, Frank Vaganée en Bart van Lier.

Video

Promovideo

C.C. De Werft te Geel

Theater Aan de Stroom

Foto

Waar en wanneer

25 nov. 2021 — Overijse 

 

 

C.C. Den Blank
Begijn­hof 11
3090 Over­ij­se

Aan­vang: 14u00

Tic­kets

26 aug.2021 — Antwerpen 

 

ZOO­mer­Bar-Zoo Ant­wer­pen­Ko­nin­gin Astrid­plein 20–26
2018 Ant­wer­pen
Aan­vang: 17u.

22 juli 2021 — Antwerpen 

 

ZOO­mer­Bar-Zoo Ant­wer­pen­Ko­nin­gin Astrid­plein 20–26
2018 Ant­wer­pen
Aan­vang: 17u.

22 dec. 2019 — Nieuwpoort 

22 dec 2019 Nieuwpoort

Kiosk op het Markt­plein te Nieuwpoort

Aan­vang: 17u30

19 aug. 2019 — Antwerpen 

ZOO­mer­Bar-Zoo Antwerpen

Zoo­mer
Konin­gin Astrid­plein 20–26
2018 Ant­wer­pen
Aan­vang: 17u.

29 juli 2020 — Antwerpen 

ZOO­mer­Bar-Zoo Antwerpen

Zoo­mer
Konin­gin Astrid­plein 20–26
2018 Ant­wer­pen
Aan­vang: 17u.

1 juli 2020 — Antwerpen 

ZOO­mer­Bar-Zoo Antwerpen

Zoo­mer
Konin­gin Astrid­plein 20–26
2018 Ant­wer­pen
Aan­vang: 17u.

25 okt. 2018 — Deurne 

C.C. Deur­ne

Frans Mes­singstraat 36
Aan­vang: 14u30
Spe­ci­al guest: Joh­ny Voners

Tic­kets

2 okt. 2018 — Antwerpen 

De vrien­den van de Zoo

Eli­sa­beth Cen­ter Ant­wer­pen
Konin­gin Astrid­plein 20–26
2018 Ant­wer­pen
Aan­vang: 14u.

26 aug 2018 — Knokke 

Ape­ri­tief­con­cert

Van Bun­nen­plein (open­lucht)
Aan­vang: 11u

15 juli 2018 — Gent 

Gent­se Feesten

Lau­rent­plein (Luis­ter­plein)
Aan­vang: 14u30
Spe­ci­al guest: Joh­ny Voners

Waar en wanneer

25 nov. 2021 — Overijse 

 

C.C. Den Blank
Begijn­hof 11
3090 Over­ij­se

Aan­vang: 14u00

Tic­kets

22 dec. 2020 — Nieuwpoort 

22 dec 2019 Nieuwpoort

Kiosk op het Markt­plein te Nieuwpoort

Aan­vang: 17u30

19 dec. 2019 — Denderleeuw 

Zaal Den Breughel

Dorp 11
9470 Den­der­leeuw

26 okt. 2019 — Zoutleeuw 

O.C. De Kring

Vin­cent Bets­straat 8B
3440 Zout­leeuw

19 aug. 2019 — Antwerpen 

ZOO­mer­Bar-Zoo Antwerpen

Zoo­mer
Konin­gin Astrid­plein 20–26
2018 Ant­wer­pen
Aan­vang: 17u.

29 juli 2020 — Antwerpen 

ZOO­mer­Bar-Zoo Antwerpen

Zoo­mer
Konin­gin Astrid­plein 20–26
2018 Ant­wer­pen
Aan­vang: 17u.

1 juli 2020 — Antwerpen 

ZOO­mer­Bar-Zoo Antwerpen

Zoo­mer
Konin­gin Astrid­plein 20–26
2018 Ant­wer­pen
Aan­vang: 17u.

25 okt. 2018 — Deurne 

C.C. Deur­ne

Frans Mes­singstraat 36
Aan­vang: 14u30
Spe­ci­al guest: Joh­ny Voners

Tic­kets

2 okt. 2018 — Antwerpen 

De vrien­den van de Zoo

Eli­sa­beth Cen­ter Ant­wer­pen
Konin­gin Astrid­plein 20–26
2018 Ant­wer­pen
Aan­vang: 14u.

15 sept. 2018 — Aartselaar 

San Mar­co Village

Per­so­neels­feest VAB

(Pri­vé)

26 aug 2018 — Knokke 

Ape­ri­tief­con­cert

Van Bun­nen­plein (open­lucht)
Aan­vang: 11u

15 juli 2018 — Gent 

Gent­se Feesten

Lau­rent­plein (Luis­ter­plein)
Aan­vang: 14u30
Spe­ci­al guest: Joh­ny Voners

Hebt u nog vra­gen inza­ke beschik­baar­heid of der­ge­lij­ke..
aar­zel niet om con­tact op te nemen

Voor meer tech­ni­sche informatie:

A bientôt

© 2021-Ritz en Rou­te — All rights reser­ved — Web­de­sign by Stir